Delo z nadarjenimi učenci

 

Naš največji naravni vir je razum naših otrok.

Walt Disney

Zakon o osnovni šoli v svojem 11. členu opredeljuje nadarjene učence kot učence, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

KONCEPT ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI

Leta 1999 je strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje sprejel koncept: NADARJENI – ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI V OSNOVNI ŠOLI.

ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV

Miselno-spoznavno področje

 • razvito divergentno mišljenje (fleksibilnost, originalnost, fluentnost),
 • razvito logično mišljenje (analiza, posploševanje, sposobnost sklepanja),
 • nenavadna domišljija,
 • natančnost opazovanja,
 • dober spomin,
 • smisel za humor.

Učno-storilnostno področjejuggling-work-on-unicycle-300x285

 • široka razgledanost,
 • visoka učna uspešnost,
 • bogato besedišče,
 • hitro branje,
 • spretnost v eni od umetniških dejavnosti,
 • motorična spretnost in vzdržljivost,
 • visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti,
 • radovednost,
 • raznolikost in možno izraženi interesi,
 • vztrajnost pri reševanju nalog,
 • visoka storilnostna motivacija,
 • uživanje v dosežkih.

Socialno in čustveno področje

 • nekonformizem,
 • močno razvit občutek pravičnosti,
 • neodvisnost in samostojnost,
 • sposobnost vodenja in vplivanja na druge,
 • izrazit smisel za organizacijo,
 • empatičnost.

Značilnosti, ki jih lahko ovirajo pri uspešnem delu

 • nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih,
 • strah pred spraševanjem,
 • nizka samopodoba,
 • pomanjkanje samozaupanja,
 • nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu,
 • učenca ni močno motivirati z običajnimi spodbudami (dobrimi ocenami, z nagrajevanjem pridnosti, navdušenjem učitelja),
 • slaba pozornost,
 • hiperaktivnost,
 • čustvena in socialna nezrelost.

ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV

Poteka v treh stopnjah:

 1. evidentiranje (nabor širše skupine učencev, ki bi lahko bili nadarjeni)
 2. identifikacija,
 3. seznanitev in pridobitev mnenja staršev.

EVIDENTIRANJE poteka na osnovi naslednjih kriterijev:

 • Učni uspeh,
 • dosežki (performance),
 • učiteljevo mnenje,
 • tekmovanje,
 • hobiji,
 • mnenje šolske svetovalne službe.

IDENTIFIKACIJA pomeni poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja merila:

a) Ocena učiteljev

Učitelji oblikujejo oceno o evidentiranih učencih s pomočjo ocenjevalne lestvice nadarjenosti učencev, ki zajema naslednja področja nadarjenosti

– učno, voditeljsko, literarno, dramsko, filmsko, likovno, glasbeno, gibalno in tehnično področje.

b) Test intelektualnih sposobnostiA – WISC-III ali Ravnove progresivne matrice.

c) Test ustvarjalnostiA – Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja, TTCT (besedna in/ali slikovna oblika Torranceovih testov ustvarjalnega mišljenja.

Testa sposobnosti in ustvarjalnosti izvede ter ovrednoti psiholog.

SEZNANITEV STARŠEV IN PRIDOBITEV NJIHOVEGA MNENJA

To je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega, in pridobi njihovo mnenje o otrokovi nadarjenosti.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Delo z nadarjenimi učenci izhaja iz naslednjih temeljnih načel:

 • širitev in poglabljanje temeljnega znanja,
 • hitrejše napredovanje v procesu učenja,
 • razvijanje ustvarjalnosti,
 • uporaba višjih oblik učenja,
 • uporaba sodelovalnih oblik učenja,
 • upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,
 • upoštevanje individualnosti,
 • spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
 • skrb za celostni osebnostni razvoj,
 • raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,
 • uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji,
 • ustvarjanje možnosti za občasno druženje.

PREDLAGANE OBLIKE DELA Z NADARJENIMI UČENCI

 • notranja diferenciacija,
 • fleksibilna diferenciacija,
 • dodatni pouk,
 • individualizirani programi za delo z nadarjenimi,
 • vzporedni programi,
 • obogatitveni programi (sobotne šole),
 • športne in kulturne sekcije,
 • interesne dejavnosti,
 • dnevi dejavnosti,
 • kreativne delavnice,
 • raziskovalni tabori,
 • priprava za udeležbo na tekmovanjih,
 • programi za razvijanje socialnih spretnosti,
 • programi za osebni in socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre, mladinske delavnice),
 • hitrejše napredovanje,
 • osebno svetovanje učencem in staršem,
 • izbirni predmeti,
 • seminarske naloge,
 • raziskovalne naloge,
 • svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica.