Skupnost učencev

 

imagesSKUPNOST UČENCEV:

– zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, z razširjenim programom, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,

– spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja/ravnateljico in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,

– organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svojih dejavnostih,

– načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.),

– predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,

– oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,

– opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga predlagajo predstavniki oddelčnih skupnosti. Imenuje ga ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole po predhodni pridobitvi mnenja skupnosti učencev šole.

 

ŠOLSKI PARLAMENT

  • je izvršilni organ skupnosti učencev šole, ki spodbuja udeležbo učencev pri odločanju o zadevah na šoli, kjer se skupno razpravlja o organizaciji življenja na šoli, o šolskih pravilih, o tekočih zadevah in o temi, ki jo na ravni države določa Nacionalni otroški parlament.

Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.

Najmanj dvakrat letno ga skliče mentor skupnosti učencev ali ravnatelj.

Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti.

Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj dvakrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude udeležencev, ki so jih le-ti oblikovali v skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu.

POROČILO O DELU ŠOLSKE SKUPNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2016-17

PRVOŠOLCE SMO SPREJELI V ŠOLSKO SKUPNOST- ŠOLSKO LETO 2017/18

V tednu otroka smo prvošolčke na Kogu in v Miklavžu sprejeli v šolsko skupnost.

IMG_5658 IMG_5660 IMG_5662 IMG_6572 IMG_6573