Vpis v prvi razred

slika torbaVPIS V PRVI RAZRED

Vpis otrok v javno osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli.

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Vpis se izvede v šoli v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v prvi razred, izda potrdilo o šolanju oziroma obvestilo o odločitvi začetka šolanja.

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem soglaša. Če učenec čeli prestopiti iz zasebne v javno šolo, ga je javna šola v šolskem okolišu, v katerem učenec stalno prebiva, dolžna sprejeti.

Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez dravljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Otrok s posebnimi potrebami je v osnovno šolo, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami vključen oziroma napoten na podlagi odločbe o usmeritvi.

Vpis v 1. razred za šolsko leto 2018/19 bo potekal:

V PRVI RAZRED MATIČNE ŠOLE MIKLAVŽ PRI ORMOŽU:

V ŠOLI V MIKLAVŽU V PISARNI ŠOLSKE SVETOVALNE DELAVKE V 1. NADSTROPJU:

V TOREK 20.2.2018 OD 10.30 DO 14.00

V SREDO 21.2.2018 OD 11.OO DO 17.00

V PRVI RAZRED PODRUŽNICE NA KOGU

V PROSTORIH ŠOLE KOG : V AČETRTEK 22.2.1018 OD 11.00 DO 16.00

VABLJENI.

Podrobnejše informacije najdete na spodnji povezavi:

Vabilo za vpis šolskih novincev za šolsko leto 201819