Dokumenti

3. seja Sveta zavoda OŠ Miklavž pri Ormožu, 6.6. 2018, gradivo:

 

10. redna seja Sveta zavoda OŠ Miklavž pri Ormožu, 7. 3. 2018, gradivo:

  1. seja Sveta staršev OŠ Miklavž pri Ormožu, 27. 9. 2017; 8. seja Sveta zavoda OŠ Miklavž pri Ormožu:
  •             Letno poročilo OŠ Miklavž pri Ormožu za šolsko leto 2016_2017več
  •             Letni delovni načrt OŠ Miklavž pri Ormožu_2017_18_sola več
  •             Leni delovni načrt vrtec- VIZ Enota Miklavž pri Ormožu z dislocirano enoto Kog več
  •             Program nadstandardnih storitev OŠ Miklavž pri Ormožu več


 

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.Pridobitev statusa  lahko predlagajo starši učenca. Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Status iz prvega ali drugega odstavka tega člena učencu preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom časa, za katerega je bil učencu dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, ali če se mu status odvzame. Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz četrtega odstavka tega člena, mu šola lahko status odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.

O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

pravila_prilagajnaje-solskihobveznosti

 


 

Pravila šolskega reda  so dogovori, ki urejajo in ščitijo pravice učencev in delavcev in s tem, ko opredeljujejo odgovornosti in določajo pravilnost ravnanja, omogočajo prijetno in varno skupno bivanje v šoli. Pravila naše šole izhajajo iz vrednot, prednostnih ciljev in vzgojnih načel, ki smo jih učenci starši in strokovni delavci skupaj v procesu oblikovanja Vzgojnega načrta šole izpostavili kot bistvene in prednostne.


 

Izvleček hišnega reda OŠ Miklavž pri Ormožu so navodila učencem, kako se naj v šoli obnašajo.


 

Hišni red: šola s hišnim redom določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.