Dokumenti

5. seja Sveta staršev OŠ MIklavž  pri Ormožu, 5. 6. 2019, gradivo:

13. seja Sveta zavoda OŠ Miklavž pri Ormožu, 28. 3. 2019, gradivo:

 

12. seja Sveta zavoda OŠ Miklavž pri Ormožu, gradivo:

 

 

10. seja Sveta zavoda OŠ Miklavž pri Ormožu, 27. 9. 2018, gradivo:

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE:

INFORMACIJE ZA POSAMEZNIKE vrtec

INFORMACIJE ZA POSAMEZNIKE šola

 

  1. seja Sveta staršev OŠ MiIklavž pri Ormožu, 26. 9. 2018, gradivo:

3. seja Sveta zavoda OAŠMiklavA? pri Ormožu, 6.6. 2018, gradivo:

 

10. redna seja Sveta zavoda OŠ Miklavž pri Ormožu, 7. 3. 2018, gradivo:

  1. seja Sveta staršev OŠ Miklavž pri Ormožu, 27. 9. 2017; 8. seja Sveta zavoda OŠ Miklavž pri Ormožu:
  • Letno poročilo OŠ Miklavž pri Ormožu za šolsko leto 2016_2017več
  • Letni delovni načrt OŠ Miklavž pri Ormožu_2017_18_sola več
  •  Leni delovni načrt vrtec- VIZ Enota Miklavž pri Ormožu z dislocirano enoto Kog več
  • Program nadstandardnih storitev OŠ Miklavž pri Ormožu več


 

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.Pridobitev statusa lahko predlagajo starši učenca. Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Status iz prvega ali drugega odstavka tega člena učencu preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom časa, za katerega je bil učencu dodeljen, A?e prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, ali če se mu status odvzame. Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz četrtega odstavka tega člena, mu šola lahko status odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.

O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

pravila_prilagajnaje-solskihobveznosti

 


 

Pravila šolskega reda so dogovori, ki urejajo in ščitijo pravice učencev in delavcev in s tem, ko opredeljujejo odgovornosti in določajo pravilnost ravnanja, omogočajo prijetno in varno skupno bivanje v šoli. Pravila naše šole izhajajo iz vrednot, prednostnih ciljev in vzgojnih načel, ki smo jih učenci starši in strokovni delavci skupaj v procesu oblikovanja Vzgojnega načrta šole izpostavili kot bistvene in prednostne.


 

Izvleček hišnega reda OŠ Miklavž pri Ormožu so navodila učencem, kako se naj v šoli obnašajo.


 

Hišni red: Šola s hišnim redom določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.


Načrt šolskih poti: objavljen tudi na spletni strani:https://www.avp-rs.si/