Svet staršev

Tukaj lahko najdete poslovnik-sveta-starsev

 

SODELOVANJE S STARŠI

Naša šola sodeluje s starši pri usklajevanju prizadevanj za zdrav telesni in duševni razvoj otrok in pri neposredni pomoči staršem za uresničevanje nekaterih nalog iz programa življenja in dela šole oziroma vrtca. Sodelovanje staršev in šole uresničujemo preko roditeljskih sestankov, govorilnih ur z razrednikom, z drugimi učitelji, s šolsko svetovalno delavko, ravnateljem šole ter preko različnih neformalnih oblik druženja. Šola intenzivno sodeluje s starši tudi pri karierni orientaciji učencev. Za starše organizira izobraževalne teme na skupnih in oddelčnih roditeljskih sestankih. Roditeljski sestanki so najmanj trije letno. Dnevni red za roditeljske sestanke soustvarja svet zavoda. Obravnava se sprotna problematika. Starše informiramo o aktualnih vprašanjih iz življenja in dela  šole.

Svet staršev skrbi za organizirano vključevanje staršev v življenje in delo šole in za uveljavljanje njihovega vpliva. Člane sveta staršev izvolijo starši na oddelčnem roditeljskem sestanku.

Svet staršev razpravlja o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole, oblikuje stališča, ki jih zastopajo starši na roditeljskih sestankih. Predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,  daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. Sestaja se vsaj trikrat letno.

Sodelovanje dom – šola:

MESEC

 

OBLIKA SREČANJA VSEBINA NOSILEC, IZVAJALEC CILJNA SKUPINA
SEPTEMBER

SRS –

MIKLAVŽ

 

PREDSTAVITEV LDN-PREDNOSTNE NALOGE, POSEBNOSTI V ŠOLSKEM LETU

VLADO

HEBAR

STARŠI VSEH UČENCEV
ODDELČNA SREČANJA DOGOVORI O DELU ODDELKA V TEKOČEM ŠOLSKEM LETU

RAZREDNIKI

 

STARŠI UČENCEV POSAMEZNIH ODDELKOV
  ORS PREDSTAVITEV ZIMSKE ŠOLE V NARAVI RAZREDNIKI STARŠI UČENCEV 5. RAZREDA
OKTOBER

GU

 

 

UČNO-VZGOJNI REZULTATI, TEKOČA PROBLEMATIKA RAZREDNIKI STARŠI VSEH UČENCEV
DELAVNICE JESENSKA DELAVNICA UČITELJI PB

STARŠI UČENCEV

OPB

 

 

NOVEMBER

ORS KARIERNA ORIENTACIJA NADJA DOMJANIĆ CURK STARŠI UČENCEV 9. R
GU UČNO-VZGOJNI REZULTATI, TEKOČA PROBLEMATIKA RAZREDNIKI STARŠI VSEH UČENCEV

DELAVNICE

PB

USTVARJALNE DELAVNICE

UČITELJI

PB

STARŠI UČENCEV PB
  PREDAVANJE VARNO NA SPLETU ZUNANJI STARŠI VSEH UČENCEV
DECEMBER GU

UČNO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOČA PROBLEMATIKA

RAZREDNIKI STARŠI VSEH UČENCEV
ORS DOGOVORI PRED ODHODOM V ZIMSKO ŠOLO V NARAVI RAZREDNIKI STARŠI UČENCEV 5.  RAZREDA
JANUAR GU

UČNO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOČA PROBLEMATIKA

RAZREDNIKI STARŠI VSEH UČENCEV
  OGLED PREDSTAVITVE POKLICNA ORIENTACIJA-TRŽNICA POKLICEV ZUNANJI, N. DOMJANIĆ CURK STARŠI UČENCEV III. OBDOBJA
 FEBRUAR

SREČANJE

 

1. SREČANJE S STARŠI ŠOLSKIH NOVINCEV RAZREDNIČARKA ŠOLSKI NOVINCI IN NJIHOVI STARŠI
PREDAVANJE KAKO VZGAJATI OTROKA OB VSEH OBVEZNOSTIH? MARKO JUHANT STARŠI VSEH UČENCEV
  ORS PREDSTAVITEV PLANINSKE ŠOLE V NARAVI

RAZREDNIČARKE

1. VIO

STARŠI UČENCEV 1. VIO
MAREC GU

UČNO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOČA PROBLEMATIKA

RAZREDNIKI STARŠI VSEH UČENCEV
ORS PREDSTAVITEV LETNE ŠOLE V NARAVI RAZREDNIK STARŠI UČENCEV 4. RAZREDA
APRIL GU

UČNO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOČA PROBLEMATIKA

RAZREDNIKI STARŠI VSEH UČENCEV
ORS PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV, PREDSTAVITEV NPZ RAZREDNIKI STARŠI UČENCEV OD 6. DO 9. RAZREDA
 
MAJ GU

UČNO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOČA PROBLEMATIKA

RAZREDNIKI STARŠI VSEH UČENCEV
ORS DOGOVORI PRED ODHODOM V PLANINSKO ŠOLO V NARAVI RAZREDNIČARKE 1. VIO STARŠI UČENCEV 1. VIO
POHOD ORIENTACIJSKI POHOD UČITELJI OPB STARŠI UČENCEV OPB
  SREČANJE 2. SREČANJE S STARŠI ŠOLSKIH NOVINCEV, DOGOVORI PRED VSTOPOM V ŠOLO

RAZREDNIČARKA

 

STARŠI ŠOLSKIH NOVINCEV
JUNIJ ORS DOGOVORI PRED ODHODOM V LETNO ŠOLO V NARAVI RAZREDNIČARKI STARŠI UČENCEV 4. R
 

 

SODELOVANJE MED DOMOM IN ŠOLO: KOG

 

MESEC

 

OBLIKA SREČANJA VSEBINA NOSILEC, IZVAJALEC CILJNA SKUPINA
SEPTEMBER SREČANJE SPREJEM PRVOŠOLČKOV

TANJA NOVAK,

MILENA OREŠNIK

STARŠI UČENCEV 1. B
SRS –KOG PREDSTAVITEV LDN-PREDNOSTNE NALOGE, POSEBNOSTI V ŠOLSKEM LETU

RAVNATELJ,

RAZREDNIČARKE

STARŠI VSEH UČENCEV

ODDELČNA SREČANJA

 

DOGOVORI O DELU ODDELKA V TEKOČEM ŠOLSKEM LETU

RAZREDNIČARKE

 

STARŠI UČENCEV POSAMEZNIH ODDELKOV
  ORS PREDSTAVITEV ZIMSKE ŠOLE V NARAVI RAZREDNIČARKA STARŠI UČENCEV 5. RAZREDA
OKTOBER GU

UČNO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOČA PROBLEMATIKA

RAZREDNIČARKE STARŠI VSEH UČENCEV
DELAVNICA JESENSKA DELAVNICA UČITELJI PB STARŠI UČENCEV PB
DRUŽENJE TRGATEV NA KOGU KOLEKTIV OŠ KOG STARŠI VSEH UČENCEV
 
NOVEMBER GU

UČNO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOČA PROBLEMATIKA

RAZREDNIČARKE STARŠI VSEH UČENCEV
  PREDAVANJE VARNO NA SPLETU ZUNANJI STARŠI VSEH UČENCEV
  DELAVNICE PB USTVARJALNE DELAVNICE UČITELJI PB STARŠI UČENCEV PB
DECEMBER GU

UČNO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOČA PROBLEMATIKA

RAZREDNIČARKE STARŠI VSEH UČENCEV
DELAVNICE PB ADVENTNA DELAVNICA UČITELJI PB STARŠI UČENCEV V PB
  »DAN ODPRTIH VRAT« VESELI DECEMBER

TANJA NOVAK

 

STARŠI UČENCEV 1. B IN 2. B
  ORS DOGOVORI PRED ODHODOM V ZIMSKO ŠOLO V NARAVI RAZREDNIČARKA STARŠI UČENCEV 5. RAZREDA
JANUAR GU

UČNO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOČA PROBLEMATIKA

RAZREDNIČARKE STARŠI VSEH UČENCEV
FEBRUAR SREČANJE 1. SREČANJE S STARŠI BODOČIH PRVOŠOLČKOV TANJA NOVAK STARŠI BODOČIH PRVOŠOLČKOV
  ORS PREDSTAVITEV PLANINSKE ŠOLE V NARAVI

RAZREDNIČARKE

I. VIO

STARŠI UČENCEV I. VIO
  PREDAVANJE KAKO VZGAJATI OTROKA OB VSEH OBVEZNOSTIH MARKO JUHANT STARŠI VSEH UČENCEV
MAREC GU

UČNO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOČA PROBLEMATIKA

RAZREDNIČARKE STARŠI VSEH UČENCEV
ORS PREDSTAVITEV LETNE ŠOLE V NARAVI RAZREDNIČARKE STARŠI UČENCEV 4. RAZREDA
DRUŽENJE  Z DELAVNICO OB MATERINSKEM DNEVU RAZREDNIČARKE MAMICE, BABICE UČENCEV
APRIL GU

UČNO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOČA PROBLEMATIKA

RAZREDNIČARKE STARŠI VSEH UČENCEV
ORS IZBIRNI PREDMETI RAZREDNIKI STARŠI VSEH UČENCEV
MAJ GU

UČNO-VZGOJNI REZULTATI,

TEKOČA PROBLEMATIKA

RAZREDNIČARKE STARŠI VSEH UČENCEV
ORS DOGOVORI PRED ODHODOM V PLANINSKO ŠOLO V NARAVI RAZREDNIČARKE  1. VIO STARŠI UČENCEV 1. VIO
  SREČANJE 2. SREČANJE S STARŠI BODOČIH PRVOŠOLČKOV TANJA NOVAK STARŠI BODOČIH PRVOŠOLČKOV
JUNIJ ORS DOGOVORI PRED ODHODOM V LETNO ŠOLO V NARAVI RAZREDNIČARKA STARŠI UČENCEV 4. RAZREDA
  DRUŽENJE S KULTURNIM PROGRAMOM PODELITEV ZAKLJUČNIH SPRIČEVAL RAZREDNIČARKE STARŠI UČENCEV
  SREČANJE KOLESARJENJE  PO KOGU IN OKOLICI SABINA JURKOVIČ STARŠI UČENCEV 5. B