Šolska knjižnica

ZAKLADNICA S POSLANSTVOM

Šolska knjižnica je osrednji in vitalni del šole, njena zakladnica znanja  in  informacijsko, učno ter kulturno stičišče. Osnovno poslanstvo šolske knjižnice je:

  • zagotavljati potrebno knjižnično gradivo za uspešno izvajanje dejavnosti šole in doseganje njenih ciljev;
  • vzgajati učence v samostojne uporabnike knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov; 
  • spodbujanje branja kakovostnih knjig in s tem gojenje odnosa do branja kot vrednote in razvoj ustreznih bralno-učnih strategij pri učencih;
  • nuditi potrebno podporo celostnemu in vsestranskemu  razvoju osebnosti vsakega posameznika.

Bralni kotiček Miklavž

Šolska knjižnica –  je naš prostor za učenje, bivanje, izmenjavo mnenj, osebnostno rast in spletanje prijateljskih vezi. To je gostoljuben kraj sprejetosti in iskanja, h kateremu se  vedno znova radi vračamo.

            Poslanstvo in vizija                              Svoje učenje načrtujem                    

            Iz letnega delovnega načrta …           Kako se je treba učiti                                                                  

            Knjižnični red                                        Bralna značka                                          

            Urnik                                                       Ekološka bralna značka                                                                                                                    

            Učbeniški sklad                                     Beriva skupaj 2020-2021!

            Digitalna knjižnica                                Natečaj “Zgodbe ob svetlobi kamina”