Projekti ESS

Logo_EKP_socialni_sklad_SLO

Projekt A�Prva zaposlitev na podroA?ju vzgoje in izobraA?evanja 2018-A� (obdobje od 1. 4. 2018 do 30. 11. 2018; po izteku pogodbe podaljA?anje pogodbe do 31. 5. 2019)

(NaloA?bo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada)

V okviru projekta smo v OA� MiklavA? pri OrmoA?u, dne 1. 4. 2018, na projektno delovno mesto uA?itelj zaA?etnik zaposlili eno osebo za osem mesecev.

S tem smo sledili namenu javnega razpisa – A?imprejA?nja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraA?evanja v zaposlitev preko vkljuA?enih ustreznih vsebin praktiA?nega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejA?ih uA?inkov. Kandidatka bo ob pomoA?i mentorice pridobivala vzgojno-izobraA?evalne izkuA?nje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi doloA?ene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s podroA?ja vzgoje in izobraA?evanja. Kandidatka se seznanja z A?ivljenjem in delom na A?oli, hospitira pri pouku od 1. do 5. razreda, spoznava naA?rtovanje vzgojno-izobraA?evalnega dela, aktivno sodeluje pri dnevih dejavnosti, izvaja uA?no pomoA? uA?encem z uA?nimi teA?avami, je prisotna na govorilnih urah in konferencah, spoznava osnove formativnega spremljanja, po potrebi nadomeA?A?a odsotne pedagoA?ke delavce, pomaga pri deA?urstvu in varstvu vozaA?ev, seznanja se z urejanjem dokumentacije ob zakljuA?ku A?olskega leta, izvedba praktiA?nih nastopov a��

Projekt “Prva zaposlitev: PomoA?nik vzgojitelja sem 2017-18” (obdobje A-od 1.8.2017 do 31.12.2017)

(NaloA?bo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada)

V okviru projekta smo v vrtcu MiklavA? dne 1. 8. 2017 na projektno delovno mesto pomoA?nice vzgojiteljice zaposlili 1 osebo za obdobje 5 mesecev. S tem smoA� A�sledili tudi namenu razpisa; pripomoA?i k A?imprejA?njiA�A� in ciljno usmerjeni aktivaciji mladih oseb na prehodu iz sistema izobraA?evanja v zaposlitev.
KandidatkaA�se A�na projektnem delovnem mestu ob podpori mentorice aktivno usposablja za samostojno delo oz. pridobiva vse potrebne kompetence za opravljanje dela na tem delovnem mestu.

Med drugim je kandidatka v obdobju od 1.avgusta 2017 do konca decembra 2017 opravljala praktiA?ne nastope za strokovni izpit, se udeleA?evala strokovnih usposabljanj v okviru zavoda in izven, spremljala otroke pri razliA?nih aktivnostih, sodelovala in spodbujala otroke pri prosti igri, samostojnem oblaA?enju, sodelovala in spodbujala komunikacijo otrok ob knjigah, sodelovala pri gibalnih aktivnostih,…