Skupnost učencev

ŠOLSKA SKUPNOS

učencev OŠ Miklavž pri Ormožu

 

Naloga šolske skupnosti je ustvariti PRIJETNO, USTVARJALNO SKUPNOST, v kateri se vsi DOBRO POČUTIMO. Skupnost se mora ZNATI POGOVORITI in prepoznati ter REŠEVATI PROBLEME.

Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov (po dva učenca iz vsakega oddelka) povezujejo v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela skupaj z mentorjem.

Naši cilji so:
aktivno sodelovanje pri vseh oblikah šolskega in izven šolskega dela;

zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola;

– sprotno reševanje problemov, vprašanj in pobud učencev;

pomoč sošolcem in mlajšim pri učenju;

krepitev medsebojnih odnosov v smislu nenasilja, strpnosti, medosebne komunikacije;

spremljanje pravic in dolžnosti učencev in opozarjanje na morebitne kršitve;

organiziranje šolskih prireditev in skupnih akcij;

– obravnavanje teme za otroški parlament.

PREDSTAVNIKI ODDELKOV V ŠOLSKEM LETU 2021/22 SO:
Razred  Predstavnik  Predstavnik 
4. razred  Taja Vrbnjak  Jakob Pesrl 
5. razred  Živa Kosajnč  Patrik Paušner 
6. razred  Rok Polanec  Gašper Niedorfer 
7. razred  Pia Antolič  David Trstenjak 
8. razred  Feona Kozian  Lučka Perc 
9. razred  Žana Zemljič  Nino Petek 
SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST IN TEDEN OTROKA