Skoči na glavno vsebino

Svet zavoda

Svet zavoda je najvišji organ upravljanja. V skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Predsednica sveta zavoda v obdobju 2020 – 2024 je Saša Horvat.

Svet zavoda: imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, Šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

ZAP.

ŠT.:

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA PREDSTAVNIKI STARŠEV

PREDSTAVNIKI

DELAVCEV

1. BOJAN GLAVICA BOGDANA KOLBL SAŠA HORVAT
2. ZINKA HAUZER STANKA MIHOLIČ SABINA JURKOVIČ
3. RENATA HORVAT TANITA MAKOVEC SUZANA VIDEMŠEK
4. DANIJELA PRAPOTNIK
5. MATEJA RAKUŠA

 

Delo sveta zavoda Osnovne šole Miklavž pri Ormožu  ureja Poslovnik_sveta_zavoda_OSMiklavzpri Ormozu zlasti pa konstituiranje, pravice in dolžnosti članov sveta, sklicevanje, vodenje ter potek sej, sprejemanje odločitev, vzdrževanje reda na sejah, pisanje zapisnikov in pismenih odpravkov odločitev sveta, postopek imenovanja delavcev s posebnimi pooblastili ter drugo. O vprašanjih, ki niso urejena s tem poslovnikom, njihova razrešitev pa je nujna za normalno delo sveta, se člani sporazumejo na seji sveta.

 

Dostopnost