Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

 

SODELOVANJE S STARŠI

Naša šola sodeluje s starši pri usklajevanju prizadevanj za zdrav telesni in duševni razvoj otrok in pri neposredni pomoči staršem za uresničevanje nekaterih nalog iz programa življenja in dela šole oziroma vrtca. Sodelovanje staršev in šole uresničujemo preko roditeljskih sestankov, govorilnih ur z razrednikom, z drugimi učitelji, s šolsko svetovalno delavko, ravnateljem šole ter preko različnih neformalnih oblik druženja. Šola intenzivno sodeluje s starši tudi pri karierni orientaciji učencev. Za starše organizira izobraževalne teme na skupnih in oddelčnih roditeljskih sestankih. Roditeljski sestanki so najmanj trije letno. Dnevni red za roditeljske sestanke soustvarja svet zavoda. Obravnava se sprotna problematika. Starše informiramo o aktualnih vprašanjih iz življenja in dela šole.

SVET STARŠEV

Svet staršev je zakonsko opredeljen v 66. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Za organizirano vključevanje staršev v življenje in delo šole ter za uresničevanje interesa staršev otrok vrtca in učencev šole se oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklec sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev razpravlja o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole, oblikuje stališča, ki jih zastopajo starši na roditeljskih sestankih:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive sveta staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi sveta staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

Svet staršev se sestaja vsaj trikrat letno. Delovanje sveta staršev ureja_Poslovnik sveta staršev OŠ Miklavž pri Ormožu.

Sestavo Sveta staršev v šolskem letu 2023/2024 si lahko ogledate tukaj:_Svet staršev 2023_2024

 

Zapisniki sveta staršev:

Dostopnost